فرم معرفی خیرین هیئت
با تکمیل این فرم، می‌توانید در عضويت خیرین در مجمع ملی خیرین هیئت سهيم باشيد. این مجمع با هدف تقویت و توسعه فعالیت های خیریه و حل مسائل و خدمت به هیئات حسینی، تشکیل شده است. با معرفی خیرین در این امر خیر مشارکت نمائید.
ثبت نام